13 آوریل 2021
آوریل 13, 2021

برای یک دوست واقعی !

آوریل 13, 2021 0 Comment

برای یک دوست واقعی !

این نوشته را بخوانید حتا اگر خرافاتی نباشید، اندرز های خوب و توانمندی لابه لای این خط ها وجود دارد.

1 به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .

2 با مرد یا زنی ازدواج کنید که دلبسته ی گفتگو کردن با او هستید. زیرا هنگامی كه پیرتر می شوید، مهارت های مصاحبه مانند دیگر مهارت ها بسیار برجسته می شوند .

3 همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید هزینه نکنید و یا همان اندازه که می خواهید نخوابید.

4 هنگامی كه می گویید: دوستت دارم، منظورتان همین باشد .

5 هنگامی كه می گویید :ببخشید، به چشمان شخص مقابل نگاه کنید .

6 پیش از اینکه ازدواج کنید دستكم شش ماه نامزد باشید .

7 به عشق در نخستین نگاه باور داشته باشید .

8 هیچگاه به رویاهای کسی نخندید. مردمی که رویا ندارند هیچ چیز ندارند.

9 عمیق و با احساس عشق بورزید. شاید آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید .

10 در اختلافها با انصاف بجنگید و از کسی هم نام نبرید .

11 مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید .

12 آرام سخن بگویید ولی سریع بیاندیشید .

13 هنگامی كه کسی از شما پرسشی میكند که نمی خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید :چرا می خواهی این را بدانی؟

14 به یاد داشته باشید که عشق بزرگ و كامیابی های بزرگ نیازمند خطرپذیری های بزرگ هستند .

15 هنگامی كه کسی عطسه می کند به او بگویید عافیت باشد .

16 هنگامی كه چیزی را از دست می دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .

17 این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن.

18 نگذارید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان آسیب بزند .

19 هنگامی كه آگاه می شوید که اشتباهی مرتكب شده اید، بیدرنگ برای برطرف كردن آن دست به كار شوید .

20 هنگامی كه تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می شنود .

21 زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .

یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند.