17 آوریل 2019
آوریل 17, 2019

متاستاز در سرطان سینه

آوریل 17, 2019 0 Comment

متاستاز در سرطان سینه

متاستاز نوعی روند می باشد که در آن سلول های سرطان بدخیم سینه به سراسر بدن مهاجرت می کنند و در مکان جدید شروع به رشد می نمایند. انتشار محلی توده امکان دارد به بافت های زیرین از قبیل دیواره پستان و ساختارهای مرتبط با آن شامل دنده ، پرده جنبی و شبکه عصبی یا بافت های سطحی پوست آسیب وارد کند. (  سرطان سینه )
انتشار لنفاوی تومور

این نوع انتشار به گره های لنفاوی زیر بغل، بالای ترقوه، پستانی داخلی یا طرف مقابل صورت گرفته و آسیب وارد می کند.
انتشار از طریق گردش خون

سلول های سرطانی می تواند از طریق خون به اعضای دیگر بدن نیز انتشار یابند.

متاستاز در سرطان سینه
انواع متاستاز

متاستاز سرطان سینه به ریه
متاستاز سرطان سینه به استخوان
متاستاز سرطان سینه به کبد
متاستاز سرطان سینه به مغز
متاستاز سرطان سینه به داخل حفره شکمی
متاستاز سرطان سینه به لگن
متاستاز سرطان سینه به تخمدان ها و غدد فوق کلیوی
متاستاز به کبد

به طور خلاصه می توان گفت که متاستاز از طریق خون را انتشار به برخی اعضای بدن مخصوصا استخوان، کبد ، ریه، پوست و سیتم اعصاب مرکزی را پیدا خواهد کرد.

نوع دیگر شایع متاستاز انتشار سلول های سرطان زا به داخل حفره شکمی، لگن و تخمدان ها و غدد فوق کلیوی می باشد.
فرآیند متاستاز

جداشدن سلولهای تومور از یکدیگر
تخریب شدن بستر خارجی سلولی
مهاجرت سلول های تومور
انتشار رگی و لانه کردن سلولهای تومور در محل جدید

نکاتی در مورد متاستاز

به طور کلی متاستاز گره های لنفاوی زیر بغل با اندازه تومور اولیه رابطه نزدیکی دارند.
متاستاز می تواند از طریق گردش خون بدون در گیری غدد لنفاوی نیز اتفاق بیافتد
در گیری گره های پستانی داخلی از نشان ه های اولیه گسترش تومورهایی است که در بافت های میانی پستان قرار گرفته اند.
گسترش خونی یا هماتوزنی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد چرا که احتمال فوت بیمار بر اثر متاستاز اندام های دیگر بیشتر از سرطان کنترل نشده محلی می باشد.
یکی از علائم بالینی وخیم متاستاز در گیری گره های لنفاوی بالای ترقوه می باشد.

پیشگیری از متاستاز در سرطان سینه

برای پیشگیری بیماری فرد باید در اسرع وقت برای درمان مراجعه نماید.

به این خاطر که هرچه تومور سرطانی مدت طولانی تری در بدن باشد و درمان نشود فرصت بیشتری برای منتشر شدن در بدن پیدا خواهد کرد و احتمال عود بیماری سرطان سینه افزایش می یابد.